Riigipilt võimaldab ühes kohas saada ülevaadet kõigist avaliku sektori asutustest ehk asutustest, mille omanikuks on riik või kohalik omavalitsus. Kitsamalt on võimalik eristada valitsussektori asutused. 


Tähelepanu! Riigipilt oli osa Eesti Koostöö Kogu riigipidamise kava programmist aastatel 2013-2015 ja selle andmeid enam jooksvalt ei uuendata. Pilt kajastab 2015. aasta lõpu seisu. 


Filtri abil on võimalik välja kuvada erinevad asutused vastavalt juriidilisele vormile (eristatud värviga), põhifunktsioonile (eristatud ikooniga) ning kuulumisele valitsussektorisse (valitsussektorisse mitte kuuluvad asutused eristatud tärniga).

Asutuse nimele klikkides avaneb infokast, kust vahel leiab täiendavat infot asutuse kohta. 


Mõisted:


Avalik sektor - avaliku sektori asutusi saab jagada omaniku liigi alusel kas riigile või kohalikule omavalitsusele kuuluvateks asutusteks. Kui riigi kapitaliosalus on majandusüksuses 50% või suurem, on tegemist avaliku sektori alaliigiga „riik“. Kui kohaliku omavalitsuse kapitaliosalus on majandusüksuses 50% või suurem, on tegemist avaliku sektori alaliigiga "kohalik omavalitsus". Avalikust sektorist suurima osa (personali ja eelarve mõttes) moodustab valitsussektor.


Valitsussektor - valitsussektor hõlmab avaliku sektori üksusi, keda ei loeta turutootjateks ja keda finantseeritakse peamiselt kohustuslike maksete abil, mida teevad teistesse sektoritesse kuuluvad üksused. 


Riigipildi eesmärgiks on anda sisendit poliitikakujundamisse, riigiteemalistele uurimustele ja analüüsidele, pakkuda õppevahendit haridusasutustele, infot  lihtsalt huvilistele ning edendada avalikku diskussiooni.

 

Riigipilt on oma sisult riigi organogramm (nimetatakse ka riigipuuks) ehk riigiorganisatsiooni struktuuri joonis.

 

Ülevaade on jaotatud kaheks leheks: riik ja kohalik omavalitsus. Riik hõlmab endas põhiseaduslikke institutsioone, avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid, valitsusasutusi (sh ametid ja inspektsioonid) ja nende hallatavaid asutusi, riigi asutatud või riigi osalusega eraõiguslikke juriidilisi isikuid (äriühingud, sihtasutused, mittetulundusühingud) ning kohtuasutusi. Kohaliku omavalitsuse asutused jagunevad ametiasutusteks, hallatavateks asutusteks ja omavalitsuste asutatud või omavalitsuste osalusega eraõiguslikeks juriidilisteks isikuteks (äriühingud, sihtasutused, mittetulundusühingud).

 

Tegemist on suure infomahuga, hõlmates kokku üle 3000 asutuse, ja see pidevalt muutub, sest asutusi pidevalt luuakse, lõpetatakse ja kujundatakse ümber. Seetõttu ei pruugi ülevaade igal hetkel olla ajakohane, ent iga huviline saab kaasa aidata andmete täpsustamisele. Kõik täpsustused, parandused, kommentaarid ja küsimused on oodatud e-posti aadressile info@kogu.ee.